Darbuotojai

JONAVOS R. KULVOS ABRAOMO KULVIEČIO MOKYKLOS PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

2018-2019 M.M.

Pavardė ir vardas

Išsilavi-nimas

Dalyko kvalifikacinė kategorija

Dėstomi dalykai, vadovavimas klasei

Funkcijos

Pareigybei keliami specifiniai reikalavimai

Ajutienė Jolita

aukštasis

pradinio ugdymo vyr. mokytoja

priešmokyklinio ugdymo pedagogė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pailgintos dienos grupės auklėtoja

Organizuoti pedagoginį procesą, orientuotą į individualius vaiko ugdymo(-si) poreikius, priešmokyklinio ugdymo tikslus ir uždavinius; sistemingai stebėti ir vertinti vaiko gebėjimus, socialinę – kultūrinę kompetenciją, brandumo mokyklai lygmenį, įvairiais būdais fiksuoti vaiko pasiekimus;

organizuoti saugią mokinių priežiūrą, kryptingą pažintinę, meninę, sportinę veiklą grupės patalpose ir lauke;

teikti moksleiviams pagalbą ugdomajame procese po pamokų.

Turėti ne žemesnį, kaip aukštesnįjį ar spec. vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 m., ir turėti priešmokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikaciją.

Zolubaitė-Deksnienė Daiva

aukštasis

pradinio ugdymo vyr. mokytoja

2 klasės mokytoja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pailgintos dienos grupės auklėtoja

Užtikrinti geros kokybės ugdymą, suteikti pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų bei pritaikyti jiems pradinio ugdymo programą, turinį, metodus;

ugdyti tvirtas mokinių dorovines, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas;

objektyviai, pagal individualius gebėjimus vertinti mokinių mokymosi pasiekimus ir nuolat juos informuoti;

rengti pradinio ugdymo teminius planus, neformaliojo ugdymo bei skirtų mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti užsiėmimų programas, planuoti ir tinkamai organizuoti pamokos turinį, atsižvelgiant į mokinių ugdymosi poreikių įvairovę;

nuolat analizuoti savo veiklą ir gautus duomenis naudoti ugdymo kokybei gerinti;

organizuoti saugią mokinių priežiūrą, kryptingą pažintinę, meninę, sportinę veiklą grupės patalpose ir lauke;

teikti moksleiviams pagalbą ugdomajame procese po pamokų.

Turėti aukštąjį pedagoginį išsilavinimą ir pradinio ugdymo pedagogo kvalifikaciją;

sudaryti kiekvienam mokiniui galimybes individualizuojant ir diferencijuojant ugdymą, puoselėti pilietines vertybines nuostatas, bendrąsias ir dalykines kompetencijas;

mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

turėti teisės aktais patvirtinantį kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos pažymėjimą arba mokėti dirbti kompiuterio programomis.

Pilsudskienė Skirmantė

aukštasis

pradinio ugdymo vyr. mokytoja

3 klasės mokytoja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pailgintos dienos grupės auklėtoja

Užtikrinti geros kokybės ugdymą, suteikti pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų bei pritaikyti jiems pradinio ugdymo programą, turinį, metodus;

ugdyti tvirtas mokinių dorovines, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas;

objektyviai, pagal individualius gebėjimus vertinti mokinių mokymosi pasiekimus ir nuolat juos informuoti;

rengti pradinio ugdymo teminius planus, neformaliojo ugdymo bei skirtų mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti užsiėmimų programas, planuoti ir tinkamai organizuoti pamokos turinį, atsižvelgiant į mokinių ugdymosi poreikių įvairovę;

nuolat analizuoti savo veiklą ir gautus duomenis naudoti ugdymo kokybei gerinti;

organizuoti saugią mokinių priežiūrą, kryptingą pažintinę, meninę, sportinę veiklą grupės patalpose ir lauke;

teikti moksleiviams pagalbą ugdomajame procese po pamokų.

Turėti aukštąjį pedagoginį išsilavinimą ir pradinio ugdymo pedagogo kvalifikaciją;

sudaryti kiekvienam mokiniui galimybes individualizuojant ir diferencijuojant ugdymą, puoselėti pilietines vertybines nuostatas, bendrąsias ir dalykines kompetencijas;

mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

turėti teisės aktais patvirtinantį kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos pažymėjimą arba mokėti dirbti kompiuterio programomis.

Dainienė Rūta

aukštasis

pradinio ugdymo vyr. mokytoja

4 klasės mokytoja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pailgintos dienos grupės auklėtoja

Užtikrinti geros kokybės ugdymą, suteikti pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų bei pritaikyti jiems pradinio ugdymo programą, turinį, metodus;

ugdyti tvirtas mokinių dorovines, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas;

objektyviai, pagal individualius gebėjimus vertinti mokinių mokymosi pasiekimus ir nuolat juos informuoti;

rengti pradinio ugdymo teminius planus, neformaliojo ugdymo bei skirtų mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti užsiėmimų programas, planuoti ir tinkamai organizuoti pamokos turinį, atsižvelgiant į mokinių ugdymosi poreikių įvairovę;

nuolat analizuoti savo veiklą ir gautus duomenis naudoti ugdymo kokybei gerinti;

organizuoti saugią mokinių priežiūrą, kryptingą pažintinę, meninę, sportinę veiklą grupės patalpose ir lauke;

teikti moksleiviams pagalbą ugdomajame procese po pamokų.

Turėti aukštąjį pedagoginį išsilavinimą ir pradinio ugdymo pedagogo kvalifikaciją;

sudaryti kiekvienam mokiniui galimybes individualizuojant ir diferencijuojant ugdymą, puoselėti pilietines vertybines nuostatas, bendrąsias ir dalykines kompetencijas;

mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

turėti teisės aktais patvirtinantį kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos pažymėjimą arba mokėti dirbti kompiuterio programomis.

Samulevičienė Laura

aukštasis

pradinio ugdymo vyr. mokytoja

1 klasės mokytoja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pailgintos dienos grupės auklėtoja

Užtikrinti geros kokybės ugdymą, suteikti pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų bei pritaikyti jiems pradinio ugdymo programą, turinį, metodus;

ugdyti tvirtas mokinių dorovines, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas;

objektyviai, pagal individualius gebėjimus vertinti mokinių mokymosi pasiekimus ir nuolat juos informuoti;

rengti pradinio ugdymo  teminius planus, neformaliojo ugdymo bei skirtų mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti užsiėmimų programas, planuoti ir tinkamai organizuoti pamokos turinį, atsižvelgiant į mokinių ugdymosi poreikių įvairovę;

nuolat analizuoti savo veiklą ir gautus duomenis naudoti ugdymo kokybei gerinti;

organizuoti saugią mokinių priežiūrą, kryptingą pažintinę, meninę, sportinę veiklą grupės patalpose ir lauke;

teikti moksleiviams pagalbą ugdomajame procese po pamokų.

Turėti aukštąjį pedagoginį išsilavinimą ir pradinio ugdymo pedagogo kvalifikaciją;

sudaryti kiekvienam mokiniui galimybes individualizuojant ir diferencijuojant ugdymą, puoselėti pilietines vertybines nuostatas, bendrąsias ir dalykines kompetencijas;

mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

turėti teisės aktais patvirtinantį kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos pažymėjimą arba mokėti dirbti kompiuterio programomis.

Vitkauskienė Dalia

aukštasis

tikybos mokytoja

tikyba

Užtikrinti geros kokybės ugdymą, suteikti pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų bei pritaikyti jiems dalyko programą, turinį, metodus;

ugdyti tvirtas mokinių dorovines, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas;

objektyviai, pagal individualius gebėjimus vertinti mokinių mokymosi pasiekimus ir nuolat juos informuoti;

rengti dalykų teminius planus, neformaliojo ugdymo bei skirtų mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti užsiėmimų programas, planuoti ir tinkamai organizuoti pamokos turinį, atsižvelgiant į mokinių ugdymosi poreikių įvairovę;

nuolat analizuoti savo veiklą ir gautus duomenis naudoti ugdymo kokybei gerinti.

Turėti aukštąjį pedagoginį išsilavinimą ir dorinio ugdymo (tikybos) pedagogo kvalifikaciją;

sudaryti kiekvienam mokiniui galimybes individualizuojant ir diferencijuojant ugdymą, puoselėti pilietines vertybines nuostatas, bendrąsias ir dalykines kompetencijas, planuoti karjerą;

mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

turėti teisės aktais patvirtinantį kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos pažymėjimą arba mokėti dirbti kompiuterio programomis.

Smailienė Orinta

aukštasis

soc. pedagogė

etika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 klasės vadovė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

soc. pedagogė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užtikrinti geros kokybės ugdymą, suteikti pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų bei pritaikyti jiems dalyko programą, turinį, metodus;

ugdyti tvirtas mokinių dorovines, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas;

objektyviai, pagal individualius gebėjimus vertinti mokinių mokymosi pasiekimus ir nuolat juos informuoti;

rengti dalykų teminius planus, neformaliojo ugdymo bei skirtų mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti užsiėmimų programas, planuoti ir tinkamai organizuoti pamokos turinį, atsižvelgiant į mokinių ugdymosi poreikių įvairovę;

nuolat analizuoti savo veiklą ir gautus duomenis naudoti ugdymo kokybei gerinti;

supažindinti klasės ugdytinius bei tėvus su mokinio, mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis, saugaus elgesio instruktažais;

tirti ugdytinių poreikius, interesus;

planuoti ir organizuoti vadovaujamos klasės veiklas ir renginius bei kartu su ugdytiniais dalyvauti mokyklos renginiuose;

ugdyti auklėtinių vertybines, tautines, patriotines nuostatas, sveikos gyvensenos supratimą;

tvarkyti auklėtinių ugdomosios veiklos apskaitos dokumentus;

rinkti ir perduoti informaciją, analizuoti, daryti išvadas, patarti, padėti adaptuotis, konsultuoti, skatinti, aktyvinti, organizuoti, planuoti, priimti sprendimus ir už juos atsakyti, informuoti, aiškinti, palaikyti ryšius, numatyti neigiamus reiškinius, poelgius ir padėti jų išvengti, atstovauti ir ginti vaiko interesus.

Turėti aukštąjį pedagoginį išsilavinimą ir dorinio ugdymo (etikos)  pedagogo kvalifikaciją;

sudaryti kiekvienam mokiniui galimybes individualizuojant ir diferencijuojant ugdymą, puoselėti pilietines vertybines nuostatas, bendrąsias ir dalykines kompetencijas, planuoti karjerą;

mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

turėti teisės aktais patvirtinantį kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos pažymėjimą arba mokėti dirbti kompiuterio programomis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

turėti aukštąjį išsilavinimą ir socialinio pedagogo kvalifikaciją;

žinoti ir išmanyti socialinės pedagoginės pagalbos teikimą.

 

 

 

 

 

 

Matulevičienė Nijolė

aukštasis

lietuvių k. vyr. mokytoja

lietuvių kalba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 klasės vadovė

Užtikrinti geros kokybės ugdymą, suteikti pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų bei pritaikyti jiems dalyko programą, turinį, metodus;

ugdyti tvirtas mokinių dorovines, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas;

objektyviai, pagal individualius gebėjimus vertinti mokinių mokymosi pasiekimus ir nuolat juos informuoti;

rengti dalykų teminius planus, neformaliojo ugdymo bei skirtų mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti užsiėmimų programas, planuoti ir tinkamai organizuoti pamokos turinį, atsižvelgiant į mokinių ugdymosi poreikių įvairovę;

nuolat analizuoti savo veiklą ir gautus duomenis naudoti ugdymo kokybei gerinti.

supažindinti klasės ugdytinius bei tėvus su mokinio, mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis, saugaus elgesio instruktažais;

tirti ugdytinių poreikius, interesus;

planuoti ir organizuoti vadovaujamos klasės veiklas ir renginius bei kartu su ugdytiniais dalyvauti mokyklos renginiuose;

ugdyti auklėtinių vertybines, tautines, patriotines nuostatas, sveikos gyvensenos supratimą;

tvarkyti auklėtinių ugdomosios veiklos apskaitos dokumentus.

Turėti aukštąjį pedagoginį išsilavinimą ir lietuvių kalbos pedagogo kvalifikaciją;

sudaryti kiekvienam mokiniui galimybes individualizuojant ir diferencijuojant ugdymą, puoselėti pilietines vertybines nuostatas, bendrąsias ir dalykines kompetencijas, planuoti karjerą;

mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

turėti teisės aktais patvirtinantį kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos pažymėjimą arba mokėti dirbti kompiuterio programomis.

Kleveckienė Vita

aukštasis

lietuvių k. vyr. mokytoja

lietuvių kalba

Užtikrinti geros kokybės ugdymą, suteikti pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų bei pritaikyti jiems dalyko programą, turinį, metodus;

ugdyti tvirtas mokinių dorovines, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas;

objektyviai, pagal individualius gebėjimus vertinti mokinių mokymosi pasiekimus ir nuolat juos informuoti;

rengti dalykų teminius planus, neformaliojo ugdymo bei skirtų mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti užsiėmimų programas, planuoti ir tinkamai organizuoti pamokos turinį, atsižvelgiant į mokinių ugdymosi poreikių įvairovę;

nuolat analizuoti savo veiklą ir gautus duomenis naudoti ugdymo kokybei gerinti.

Turėti aukštąjį pedagoginį išsilavinimą ir lietuvių kalbos pedagogo kvalifikaciją;

sudaryti kiekvienam mokiniui galimybes individualizuojant ir diferencijuojant ugdymą, puoselėti pilietines vertybines nuostatas, bendrąsias ir dalykines kompetencijas, planuoti karjerą;

mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

turėti teisės aktais patvirtinantį kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos pažymėjimą arba mokėti dirbti kompiuterio programomis.

Brazdeikė Dovilė

aukštasis

anglų k. vyr. mokytoja

anglų kalba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 klasės vadovė

Užtikrinti geros kokybės ugdymą, suteikti pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų bei pritaikyti jiems dalyko programą, turinį, metodus;

ugdyti tvirtas mokinių dorovines, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas;

objektyviai, pagal individualius gebėjimus vertinti mokinių mokymosi pasiekimus ir nuolat juos informuoti;

rengti dalykų teminius planus, neformaliojo ugdymo bei skirtų mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti užsiėmimų programas, planuoti ir tinkamai organizuoti pamokos turinį, atsižvelgiant į mokinių ugdymosi poreikių įvairovę;

nuolat analizuoti savo veiklą ir gautus duomenis naudoti ugdymo kokybei gerinti.

supažindinti klasės ugdytinius bei tėvus su mokinio, mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis, saugaus elgesio instruktažais;

tirti ugdytinių poreikius, interesus;

planuoti ir organizuoti vadovaujamos klasės veiklas ir renginius bei kartu su ugdytiniais dalyvauti mokyklos renginiuose;

ugdyti auklėtinių vertybines, tautines, patriotines nuostatas, sveikos gyvensenos supratimą;

tvarkyti auklėtinių ugdomosios veiklos apskaitos dokumentus.

Turėti aukštąjį pedagoginį išsilavinimą ir anglų kalbos pedagogo kvalifikaciją;

sudaryti kiekvienam mokiniui galimybes individualizuojant ir diferencijuojant ugdymą, puoselėti pilietines vertybines nuostatas, bendrąsias ir dalykines kompetencijas, planuoti karjerą;

mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

turėti teisės aktais patvirtinantį kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos pažymėjimą arba mokėti dirbti kompiuterio programomis.

Chaladauskienė Kristina

aukštasis

vokiečių k. mokytoja

vokiečių kalba

Užtikrinti geros kokybės ugdymą, suteikti pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų bei pritaikyti jiems dalyko programą, turinį, metodus;

ugdyti tvirtas mokinių dorovines, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas;

objektyviai, pagal individualius gebėjimus vertinti mokinių mokymosi pasiekimus ir nuolat juos informuoti;

rengti dalykų teminius planus, neformaliojo ugdymo bei skirtų mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti užsiėmimų programas, planuoti ir tinkamai organizuoti pamokos turinį, atsižvelgiant į mokinių ugdymosi poreikių įvairovę;

nuolat analizuoti savo veiklą ir gautus duomenis naudoti ugdymo kokybei gerinti.

Turėti aukštąjį pedagoginį išsilavinimą ir vokiečių kalbos pedagogo kvalifikaciją;

sudaryti kiekvienam mokiniui galimybes individualizuojant ir diferencijuojant ugdymą, puoselėti pilietines vertybines nuostatas, bendrąsias ir dalykines kompetencijas, planuoti karjerą;

mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

turėti teisės aktais patvirtinantį kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos pažymėjimą arba mokėti dirbti kompiuterio programomis.

Juškienė Jolanta

aukštasis

rusų k. vyr. mokytoja

rusų kalba

Užtikrinti geros kokybės ugdymą, suteikti pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų bei pritaikyti jiems dalyko programą, turinį, metodus;

ugdyti tvirtas mokinių dorovines, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas;

objektyviai, pagal individualius gebėjimus vertinti mokinių mokymosi pasiekimus ir nuolat juos informuoti;

rengti dalykų teminius planus, neformaliojo ugdymo bei skirtų mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti užsiėmimų programas, planuoti ir tinkamai organizuoti pamokos turinį, atsižvelgiant į mokinių ugdymosi poreikių įvairovę;

nuolat analizuoti savo veiklą ir gautus duomenis naudoti ugdymo kokybei gerinti.

Turėti aukštąjį pedagoginį išsilavinimą ir rusų kalbos pedagogo kvalifikaciją;

sudaryti kiekvienam mokiniui galimybes individualizuojant ir diferencijuojant ugdymą, puoselėti pilietines vertybines nuostatas, bendrąsias ir dalykines kompetencijas, planuoti karjerą;

mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

turėti teisės aktais patvirtinantį kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos pažymėjimą arba mokėti dirbti kompiuterio programomis.

Ivanauskienė Julita

aukštasis

matematikos mokytoja

matematika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 klasės vadovė

Užtikrinti geros kokybės ugdymą, suteikti pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų bei pritaikyti jiems dalyko programą, turinį, metodus;

ugdyti tvirtas mokinių dorovines, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas;

objektyviai, pagal individualius gebėjimus vertinti mokinių mokymosi pasiekimus ir nuolat juos informuoti;

rengti dalykų teminius planus, neformaliojo ugdymo bei skirtų mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti užsiėmimų programas, planuoti ir tinkamai organizuoti pamokos turinį, atsižvelgiant į mokinių ugdymosi poreikių įvairovę;

nuolat analizuoti savo veiklą ir gautus duomenis naudoti ugdymo kokybei gerinti.

supažindinti klasės ugdytinius bei tėvus su mokinio, mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis, saugaus elgesio instruktažais;

tirti ugdytinių poreikius, interesus;

planuoti ir organizuoti vadovaujamos klasės veiklas ir renginius bei kartu su ugdytiniais dalyvauti mokyklos renginiuose;

ugdyti auklėtinių vertybines, tautines, patriotines nuostatas, sveikos gyvensenos supratimą;

tvarkyti auklėtinių ugdomosios veiklos apskaitos dokumentus.

Turėti aukštąjį pedagoginį išsilavinimą ir matematikos pedagogo kvalifikaciją;

sudaryti kiekvienam mokiniui galimybes individualizuojant ir diferencijuojant ugdymą, puoselėti pilietines vertybines nuostatas, bendrąsias ir dalykines kompetencijas, planuoti karjerą;

mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

turėti teisės aktais patvirtinantį kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos pažymėjimą arba mokėti dirbti kompiuterio programomis.

Kraciejienė Jurgita

aukštasis

informacinių technologijų vyr. mokytoja

informacinės technologijos

Užtikrinti geros kokybės ugdymą, suteikti pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų bei pritaikyti jiems dalyko programą, turinį, metodus;

ugdyti tvirtas mokinių dorovines, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas;

objektyviai, pagal individualius gebėjimus vertinti mokinių mokymosi pasiekimus ir nuolat juos informuoti;

rengti dalykų teminius planus, neformaliojo ugdymo bei skirtų mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti užsiėmimų programas, planuoti ir tinkamai organizuoti pamokos turinį, atsižvelgiant į mokinių ugdymosi poreikių įvairovę;

nuolat analizuoti savo veiklą ir gautus duomenis naudoti ugdymo kokybei gerinti.

Turėti aukštąjį pedagoginį išsilavinimą ir informacinių technologijų pedagogo kvalifikaciją;

sudaryti kiekvienam mokiniui galimybes individualizuojant ir diferencijuojant ugdymą, puoselėti pilietines vertybines nuostatas, bendrąsias ir dalykines kompetencijas, planuoti karjerą;

mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

turėti teisės aktais patvirtinantį kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos pažymėjimą arba mokėti dirbti kompiuterio programomis.

Dautartienė Vida

aukštasis

biologijos mokytoja metodininkė

gamta ir žmogus

biologija

Užtikrinti geros kokybės ugdymą, suteikti pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų bei pritaikyti jiems dalyko programą, turinį, metodus;

ugdyti tvirtas mokinių dorovines, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas;

objektyviai, pagal individualius gebėjimus vertinti mokinių mokymosi pasiekimus ir nuolat juos informuoti;

rengti dalykų teminius planus, neformaliojo ugdymo bei skirtų mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti užsiėmimų programas, planuoti ir tinkamai organizuoti pamokos turinį, atsižvelgiant į mokinių ugdymosi poreikių įvairovę;

nuolat analizuoti savo veiklą ir gautus duomenis naudoti ugdymo kokybei gerinti.

Turėti aukštąjį pedagoginį išsilavinimą ir biologijos pedagogo kvalifikaciją;

 

sudaryti kiekvienam mokiniui galimybes individualizuojant ir diferencijuojant ugdymą, puoselėti pilietines vertybines nuostatas, bendrąsias ir dalykines kompetencijas, planuoti karjerą;

mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

turėti teisės aktais patvirtinantį kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos pažymėjimą arba mokėti dirbti kompiuterio programomis.

Trasykienė Ingrida

aukštasis

fizikos vyr. mokytoja

fizika

Užtikrinti geros kokybės ugdymą, suteikti pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų bei pritaikyti jiems dalyko programą, turinį, metodus;

ugdyti tvirtas mokinių dorovines, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas;

objektyviai, pagal individualius gebėjimus vertinti mokinių mokymosi pasiekimus ir nuolat juos informuoti;

rengti dalykų teminius planus, neformaliojo ugdymo bei skirtų mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti užsiėmimų programas, planuoti ir tinkamai organizuoti pamokos turinį, atsižvelgiant į mokinių ugdymosi poreikių įvairovę;

nuolat analizuoti savo veiklą ir gautus duomenis naudoti ugdymo kokybei gerinti.

Turėti aukštąjį pedagoginį išsilavinimą ir fizikos pedagogo kvalifikaciją;

sudaryti kiekvienam mokiniui galimybes individualizuojant ir diferencijuojant ugdymą, puoselėti pilietines vertybines nuostatas, bendrąsias ir dalykines kompetencijas, planuoti karjerą;

mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

turėti teisės aktais patvirtinantį kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos pažymėjimą arba mokėti dirbti kompiuterio programomis.

Matakienė Rima

aukštasis

chemijos vyr. mokytoja

chemija

Užtikrinti geros kokybės ugdymą, suteikti pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų bei pritaikyti jiems dalyko programą, turinį, metodus;

ugdyti tvirtas mokinių dorovines, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas;

objektyviai, pagal individualius gebėjimus vertinti mokinių mokymosi pasiekimus ir nuolat juos informuoti;

rengti dalykų teminius planus, neformaliojo ugdymo bei skirtų mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti užsiėmimų programas, planuoti ir tinkamai organizuoti pamokos turinį, atsižvelgiant į mokinių ugdymosi poreikių įvairovę;

nuolat analizuoti savo veiklą ir gautus duomenis naudoti ugdymo kokybei gerinti.

Turėti aukštąjį pedagoginį išsilavinimą ir chemijos pedagogo kvalifikaciją;

sudaryti kiekvienam mokiniui galimybes individualizuojant ir diferencijuojant ugdymą, puoselėti pilietines vertybines nuostatas, bendrąsias ir dalykines kompetencijas, planuoti karjerą;

mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

turėti teisės aktais patvirtinantį kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos pažymėjimą arba mokėti dirbti kompiuterio programomis.

Petrusevičienė Neringa

aukštasis

istorijos vyr. mokytoja

 

istorija

pilietiškumo pagrindai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Užtikrinti geros kokybės ugdymą, suteikti pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų bei pritaikyti jiems dalyko programą, turinį, metodus;

ugdyti tvirtas mokinių dorovines, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas;

objektyviai, pagal individualius gebėjimus vertinti mokinių mokymosi pasiekimus ir nuolat juos informuoti;

rengti dalykų teminius planus, neformaliojo ugdymo bei skirtų mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti užsiėmimų programas, planuoti ir tinkamai organizuoti pamokos turinį, atsižvelgiant į mokinių ugdymosi poreikių įvairovę;

nuolat analizuoti savo veiklą ir gautus duomenis naudoti ugdymo kokybei gerinti;

 

organizuoti mokyklos ugdymo plano rengimą ir įgyvendinimą, bendrųjų programų vykdymą, metodinį darbą ir gerosios patirties sklaidą, mokymosi pasiekimų gerinimą bei mokymosi pagalbos teikimą;

rengti mokyklos ugdymo rezultatų ir lankomumo apskaitos dokumentus ir juos analizuoti;

koordinuoti Vaiko gerovės komisijos darbą, Metodinės tarybos, Mokinių tarybos, mokyklos įsivertinimo veiklas.

Turėti aukštąjį pedagoginį išsilavinimą ir istorijos pedagogo kvalifikaciją;

sudaryti kiekvienam mokiniui galimybes individualizuojant ir diferencijuojant ugdymą, puoselėti pilietines vertybines nuostatas, bendrąsias ir dalykines kompetencijas, planuoti karjerą;

mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

turėti teisės aktais patvirtinantį kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos pažymėjimą arba mokėti dirbti kompiuterio programomis;

 

 

 

 

 

 

 

turėti aukštąjį išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją.

Jakštienė Miglė

aukštasis

geografijos mokytoja

geografija

ekonomika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 klasės vadovė

Užtikrinti geros kokybės ugdymą, suteikti pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų bei pritaikyti jiems dalyko programą, turinį, metodus;

ugdyti tvirtas mokinių dorovines, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas;

objektyviai, pagal individualius gebėjimus vertinti mokinių mokymosi pasiekimus ir nuolat juos informuoti;

rengti dalykų teminius planus, neformaliojo ugdymo bei skirtų mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti užsiėmimų programas, planuoti ir tinkamai organizuoti pamokos turinį, atsižvelgiant į mokinių ugdymosi poreikių įvairovę;

nuolat analizuoti savo veiklą ir gautus duomenis naudoti ugdymo kokybei gerinti;

supažindinti klasės ugdytinius bei tėvus su mokinio, mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis, saugaus elgesio instruktažais;

tirti ugdytinių poreikius, interesus;

planuoti ir organizuoti vadovaujamos klasės veiklas ir renginius bei kartu su ugdytiniais dalyvauti mokyklos renginiuose;

ugdyti auklėtinių vertybines, tautines, patriotines nuostatas, sveikos gyvensenos supratimą;

tvarkyti auklėtinių ugdomosios veiklos apskaitos dokumentus.

Turėti aukštąjį pedagoginį išsilavinimą ir geografijos pedagogo kvalifikaciją;

sudaryti kiekvienam mokiniui galimybes individualizuojant ir diferencijuojant ugdymą, puoselėti pilietines vertybines nuostatas, bendrąsias ir dalykines kompetencijas, planuoti karjerą;

mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

turėti teisės aktais patvirtinantį kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos pažymėjimą arba mokėti dirbti kompiuterio programomis.

Salestrinskaitė Dalia

aukštasis

dailės vyr. mokytoja

dailė

technologijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užtikrinti geros kokybės ugdymą, suteikti pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų bei pritaikyti jiems dalyko programą, turinį, metodus;

ugdyti tvirtas mokinių dorovines, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas;

objektyviai, pagal individualius gebėjimus vertinti mokinių mokymosi pasiekimus ir nuolat juos informuoti;

rengti dalykų teminius planus, neformaliojo ugdymo bei skirtų mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti užsiėmimų programas, planuoti ir tinkamai organizuoti pamokos turinį, atsižvelgiant į mokinių ugdymosi poreikių įvairovę;

nuolat analizuoti savo veiklą ir gautus duomenis naudoti ugdymo kokybei gerinti.

Turėti aukštąjį pedagoginį išsilavinimą ir dailės pedagogo kvalifikaciją;

sudaryti kiekvienam mokiniui galimybes individualizuojant ir diferencijuojant ugdymą, puoselėti pilietines vertybines nuostatas, bendrąsias ir dalykines kompetencijas, planuoti karjerą;

mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

turėti teisės aktais patvirtinantį kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos pažymėjimą arba mokėti dirbti kompiuterio programomis.

Skridliauskienė Joana

aukštasis

muzikos mokytoja

muzika

meninio ugdymo pedagogė

Užtikrinti geros kokybės ugdymą, suteikti pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų bei pritaikyti jiems dalyko programą, turinį, metodus;

ugdyti tvirtas mokinių dorovines, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas;

objektyviai, pagal individualius gebėjimus vertinti mokinių mokymosi pasiekimus ir nuolat juos informuoti;

rengti dalykų teminius planus, neformaliojo ugdymo bei skirtų mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti užsiėmimų programas, planuoti ir tinkamai organizuoti pamokos turinį, atsižvelgiant į mokinių ugdymosi poreikių įvairovę;

nuolat analizuoti savo veiklą ir gautus duomenis naudoti ugdymo kokybei gerinti.

Turėti aukštąjį pedagoginį išsilavinimą ir muzikos pedagogo kvalifikaciją;

sudaryti kiekvienam mokiniui galimybes individualizuojant ir diferencijuojant ugdymą, puoselėti pilietines vertybines nuostatas, bendrąsias ir dalykines kompetencijas, planuoti karjerą;

mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

turėti teisės aktais patvirtinantį kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos pažymėjimą arba mokėti dirbti kompiuterio programomis.

Guščius Henrikas

aukštasis

technologijų mokytojas

technologijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

direktoriaus pavaduotojas ūkiui

 

Užtikrinti geros kokybės ugdymą, suteikti pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų bei pritaikyti jiems dalyko programą, turinį, metodus;

ugdyti tvirtas mokinių dorovines, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas;

objektyviai, pagal individualius gebėjimus vertinti mokinių mokymosi pasiekimus ir nuolat juos informuoti;

rengti dalykų teminius planus, neformaliojo ugdymo bei skirtų mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti užsiėmimų programas, planuoti ir tinkamai organizuoti pamokos turinį, atsižvelgiant į mokinių ugdymosi poreikių įvairovę;

nuolat analizuoti savo veiklą ir gautus duomenis naudoti ugdymo kokybei gerinti;

organizuoti mokyklos aplinkos darbuotojų darbą, užtikrinti, kad ūkio objektai būtų tinkamai prižiūrimi ir naudojami, kad mokyklos ūkis funkcionuotų normaliai, nesukeldamas mokyklos veiklos sutrikimų;

organizuoti mokyklos aprūpinimą mokymo priemonėmis, mokymui reikalingomis medžiagomis;

atlikti darbuotojų instruktavimą darbų saugos ir sveikatos klausimais.

Turėti aukštąjį pedagoginį išsilavinimą ir technologijų pedagogo kvalifikaciją;

sudaryti kiekvienam mokiniui galimybes individualizuojant ir diferencijuojant ugdymą, puoselėti pilietines vertybines nuostatas, bendrąsias ir dalykines kompetencijas, planuoti karjerą;

mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

turėti teisės aktais patvirtinantį kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos pažymėjimą arba mokėti dirbti kompiuterio programomis;

 

 

 

 

 

 

turėti aukštąjį išsilavinimą;

gebėti organizuoti mokykloje atliekamas ūkines operacijas, jas planuoti, rūpintis turto saugumu, jo atnaujinimu ir pildymu, organizuoti ir prižiūrėti tiesiogiai pavaldaus pagalbinio personalo darbą.

Pranckevičienė Gražina

aukštasis

kūno kultūros mokytoja metodininkė

kūno kultūra

žmogaus sauga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 klasės vadovė

Užtikrinti geros kokybės ugdymą, suteikti pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų bei pritaikyti jiems dalyko programą, turinį, metodus;

ugdyti tvirtas mokinių dorovines, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas;

objektyviai, pagal individualius gebėjimus vertinti mokinių mokymosi pasiekimus ir nuolat juos informuoti;

rengti dalykų teminius planus, neformaliojo ugdymo bei skirtų mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti užsiėmimų programas, planuoti ir tinkamai organizuoti pamokos turinį, atsižvelgiant į mokinių ugdymosi poreikių įvairovę;

nuolat analizuoti savo veiklą ir gautus duomenis naudoti ugdymo kokybei gerinti;

supažindinti klasės ugdytinius bei tėvus su mokinio, mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis, saugaus elgesio instruktažais;

tirti ugdytinių poreikius, interesus;

planuoti ir organizuoti vadovaujamos klasės veiklas ir renginius bei kartu su ugdytiniais dalyvauti mokyklos renginiuose;

ugdyti auklėtinių vertybines, tautines, patriotines nuostatas, sveikos gyvensenos supratimą;

tvarkyti auklėtinių ugdomosios veiklos apskaitos dokumentus.

Turėti aukštąjį pedagoginį išsilavinimą ir kūno kultūros pedagogo kvalifikaciją;

sudaryti kiekvienam mokiniui galimybes individualizuojant ir diferencijuojant ugdymą, puoselėti pilietines vertybines nuostatas, bendrąsias ir dalykines kompetencijas, planuoti karjerą;

mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

turėti teisės aktais patvirtinantį kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos pažymėjimą arba mokėti dirbti kompiuterio programomis.

Ratkevičienė Gražina

aukštasis

logopedė

logopedė

Teikti kvalifikuotą logopedo pagalbą specialių poreikių mokiniams, turintiems kalbėjimo, kalbos, balso ir komunikacijų sutrikimų;

atlikti kalbėjimo, kalbos, balso ar komunikacijos tyrimą ir vertinimą pagal tyrimo metodikas, rezultatus bei išvadas žymėti dokumentuose.

Turėti aukštąjį universitetinį ir jam prilygintą išsilavinimą, logopedo kvalifikaciją;

gebėti įvertinti kalbos raidos ypatumus, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, mokinių specialiuosius poreikius.

Venciulienė Lolita

aukštasis

spec. pedagogė

spec. pedagogė

Atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, nustatyti mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertinti pažangą mokykloje;

numatyti ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taikyti;

padėti specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį ir lavinti jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdama į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.

Turėti aukštąjį išsilavinimą ir specialiojo pedagogo kvalifikaciją;

gebėti atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, nustatyti jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimo ugdymo programoms bei specialiuosius ugdymo poreikius, įvertinti  pažangą;

išmanyti specialiųjų poreikių mokinių ugdymo metodus, gebėti juos taikyti užsiėmimų metu.

Chaladauskienė Kristina

aukštasis

ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Organizuojant ir vykdant ugdomąjį procesą grupėje, atsižvelgti į individualius vaikų ugdymosi poreikius ir amžių, įstaigos ikimokyklinio ugdymo programos tikslus, vadovaujantis ikimokyklinio ugdymo įstaigos higienos normomis;

saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, garantuoti vaikų fizinį ir psichologinį saugumą grupėje, salėje, kitose įstaigos erdvėse, žaidimų aikštelėse ir kt.;

ugdyti tvirtas vaiko dorovės, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas, laiduoti asmenybės galių plėtojimą;

užtikrinti kokybišką vaiko kompetencijų ugdymą, organizuoti pedagoginį procesą, orientuotą į individualius ugdymo(-si) poreikius, ikimokyklinio ugdymo tikslus;

sistemingai stebėti ir vertinti vaiko gebėjimus, įvairiais būdais fiksuoti vaiko pasiekimus, inicijuoti individualių programų, projektų rengimą.

Turėti ne žemesnį, kaip aukštesnįjį ar spec. vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 m.

Grušeckienė Vaida

aukštasis

ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja

ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Organizuojant ir vykdant ugdomąjį procesą grupėje, atsižvelgti į individualius vaikų ugdymosi poreikius ir amžių, įstaigos ikimokyklinio ugdymo programos tikslus, vadovaujantis ikimokyklinio ugdymo įstaigos higienos normomis;

saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, garantuoti vaikų fizinį ir psichologinį saugumą grupėje, salėje, kitose įstaigos erdvėse, žaidimų aikštelėse ir kt.;

ugdyti tvirtas vaiko dorovės, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas, laiduoti asmenybės galių plėtojimą;

užtikrinti kokybišką vaiko kompetencijų ugdymą, organizuoti pedagoginį procesą, orientuotą į individualius ugdymo(-si) poreikius, ikimokyklinio ugdymo tikslus;

sistemingai stebėti ir vertinti vaiko gebėjimus, įvairiais būdais fiksuoti vaiko pasiekimus, inicijuoti individualių programų, projektų rengimą.

Turėti ne žemesnį, kaip aukštesnįjį ar spec. vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 m.

Velykienė Jolanta

aukštesnysis

ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Organizuojant ir vykdant ugdomąjį procesą grupėje, atsižvelgti į individualius vaikų ugdymosi poreikius ir amžių, įstaigos ikimokyklinio ugdymo programos tikslus, vadovaujantis ikimokyklinio ugdymo įstaigos higienos normomis;

saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, garantuoti vaikų fizinį ir psichologinį saugumą grupėje, salėje, kitose įstaigos erdvėse, žaidimų aikštelėse ir kt.;

ugdyti tvirtas vaiko dorovės, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas, laiduoti asmenybės galių plėtojimą;

užtikrinti kokybišką vaiko kompetencijų ugdymą, organizuoti pedagoginį procesą, orientuotą į individualius ugdymo(-si) poreikius, ikimokyklinio ugdymo tikslus;

sistemingai stebėti ir vertinti vaiko gebėjimus, įvairiais būdais fiksuoti vaiko pasiekimus, inicijuoti individualių programų, projektų rengimą.

Turėti ne žemesnį, kaip aukštesnįjį ar spec. vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 m.

 


(Informacija atnaujinta 2018-10-02)


 

JONAVOS R. KULVOS ABRAOMO KULVIEČIO MOKYKLOS NEPEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

2018-2019 M.M.

Pavardė ir vardas

Pareigos

Funkcijos

Pareigybei keliami specifiniai reikalavimai

Muštavičius Juozas

vairuotojas

 

 

 

 

 

 

 

 

pastatų ir statinių priežiūros darbininkas

Laiku ir saugiai pavėžėti mokinius, stebėti, kad mokiniai saugiai galėtų įlipti ir išlipti iš autobuso nustatytose sustojimo vietose;

nuolat prižiūrėti autobuso techninę būklę, laiku šalinti gedimus, turinčius įtakos eismo saugumui;

suprantamai ir laiku pildyti kelionės dokumentus, tausoti patikėtą turtą;

šalinti vandentiekio kanalizacijos sistemų sutrikimus;

atlikti einamojo pastatų, lauko įrenginių remonto darbus.

Turėti ne žemesnį, kaip vidurinį išsilavinimą;

turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti D kategorijos kelių transporto priemones;

 

 

 

 

gebėti vykdyti smulkius remonto ir veikiančių sistemų priežiūros darbus.

Vaitkevičius Kęstutis

vairuotojas

 

 

 

 

 

 

 

 

pastatų ir statinių priežiūros darbininkas

Laiku ir saugiai pavėžėti mokinius, stebėti, kad mokiniai saugiai galėtų įlipti ir išlipti iš autobuso nustatytose sustojimo vietose;

nuolat prižiūrėti autobuso techninę būklę, laiku šalinti gedimus, turinčius įtakos eismo saugumui;

suprantamai ir laiku pildyti kelionės dokumentus, tausoti patikėtą turtą;

šalinti vandentiekio kanalizacijos sistemų sutrikimus;

atlikti einamojo pastatų, lauko įrenginių remonto darbus.

Turėti ne žemesnį, kaip vidurinį išsilavinimą;

turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti D kategorijos kelių transporto priemones;

 

 

 

 

gebėti vykdyti smulkius remonto ir veikiančių sistemų priežiūros darbus.

Ragickienė Zita

raštvedė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

statistikė

Rengti, įforminti ir tvarkyti dokumentus vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, dokumentų rengimo taisyklėmis bei kitais teisės aktais;

tvarkyti mokyklos archyvą;

 

 

 

 

 

registruoti objektus į Mokinių ir Pedagogų registrus;

užtikrinti, kad įvesti duomenys atitiktų duomenų subjekto pateiktus duomenis;

laiku ir tinkamai formuoti statistines ataskaitas,teikti tvirtinimui.

Turėti ne žemesnį, kaip vidurinį išsilavinimą;

gebėjimas dirbti kompiuteriu;

geras lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos  išmanymas;

turi gebėti rengti dokumentus, juos tvarkyti;

turi mokėti savarankiškai organizuoti savo veiklą;

turi būti darbšti, pareiginga, gebanti bendrauti;

turėti ne žemesnį, kaip vidurinį išsilavinimą;

turėti darbo su informacinėmis technologijomis įgūdžius.

Ragickienė Zita

bibliotekininkė

Organizuoti skaitytojų aptarnavimą, informavimą bei konsultavimą bibliotekoje, komplektuoti skaityklos fondą, organizuoti ir realizuoti fondo sustatymo bei tvarkymo darbus;

aptarnauti skaitytojus pagal darbo grafiką;

išduoti ir surinkti vadovėlius, organizuoti jų užsakymą, tvarkyti dokumentus, susijusius su vadovėlių fondu;

prenumeruoti registruoti ir tvarkyti periodiką;

rengti naujų knygų parodas;

rengti bibliotekos veiklos planus ir ataskaitas bei ataskaitas už vadovėlius.

Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas; bibliotekininko specialybė arba pedagogo kvalifikacija;

turi mokėti savarankiškai organizuoti savo veiklą;

turi būti darbšti, pareiginga, kūrybinga, gebanti bendrauti.

Mecelis Linas

kompiuterinės įrangos operatorius

Diegti kompiuterines programas mokyklos kompiuteriuose;

imtis veiksmų įvykus sutrikimams;

tvarkyti mokyklos tinklalapį pagal pateiktą informaciją.

Turėti ne žemesnį, kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą profesinę kvalifikaciją;

turi gebėti saugiai eksploatuoti kompiuterinę įrangą;

turi mokėti savarankiškai organizuoti savo veiklą;

turi būti darbštus, pareigingas, kūrybingas, gebantis bendrauti, sukaupti dėmesį.

Jankevičienė Asta

valytoja

Valyti paskirtas patalpas, atsakyti už patalpų sanitarinę ir higieninę būklę;

registruoti pašalinius lankytojus registracijos žurnale, informuoti mokyklos vadovus atvykus pašaliniams asmenims į mokyklą.

Turi mokėti savarankiškai organizuoti savo veiklą;

turi būti darbšti, pareiginga, gebanti bendrauti.

 

Mačiulienė Daiva

valytoja

Valyti paskirtas patalpas, atsakyti už patalpų sanitarinę ir higieninę būklę;

registruoti pašalinius lankytojus registracijos žurnale, informuoti mokyklos vadovus atvykus pašaliniams asmenims į mokyklą.

Turi mokėti savarankiškai organizuoti savo veiklą;

turi būti darbšti, pareiginga, gebanti bendrauti.

Velykienė Rita

valytoja

Valyti paskirtas patalpas, atsakyti už patalpų sanitarinę ir higieninę būklę;

registruoti pašalinius lankytojus registracijos žurnale, informuoti mokyklos vadovus atvykus pašaliniams asmenims į mokyklą.

Turi mokėti savarankiškai organizuoti savo veiklą;

turi būti darbšti, pareiginga, gebanti bendrauti.

Jankauskienė Jolanta

budėtoja

Stebėti mokyklos teritoriją, jos prieigas, registruoti pašalinius lankytojus registracijos žurnale, informuoti mokyklos vadovus atvykus pašaliniams asmenims į mokyklą.

Turi mokėti savarankiškai organizuoti savo veiklą;

turi būti darbšti, pareiginga, gebanti bendrauti.

 

Pirtinas Tatjana

budėtoja

Stebėti mokyklos teritoriją, jos prieigas, registruoti pašalinius lankytojus registracijos žurnale, informuoti mokyklos vadovus atvykus pašaliniams asmenims į mokyklą.

Turi mokėti savarankiškai organizuoti savo veiklą;

turi būti darbšti, pareiginga, gebanti bendrauti.

Laurinavičienė Ona

kiemsargė

Tvarkyti, valyti, prižiūrėti mokyklos teritoriją (gėlynus, želdinius, vejas, stadioną, pėsčiųjų takus, privažiavimo prie mokyklos takus, mokyklos sodą).

Turi mokėti savarankiškai organizuoti savo veiklą;

turi būti darbšti, pareiginga, kūrybinga, gebanti bendrauti.

Laurinavičius Vincas

sargas

Saugoti mokyklos teritoriją, patalpas ir materialinį turtą.

Turi mokėti savarankiškai organizuoti savo veiklą;

turi būti darbštus, pareigingas, gebantis bendrauti.

Mačiulis Aleksandras

sargas

Saugoti mokyklos teritoriją, patalpas ir materialinį turtą.

Turi mokėti savarankiškai organizuoti savo veiklą;

turi būti darbštus, pareigingas, gebantis bendrauti.

Bykovienė Laima mokytojo padėjėja

Padėti mokiniui orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(-si), mokykloje ir už jos ribų ugdomosios veiklos, pamokų, pertraukų, popamokinės veiklos, neformaliojo švietimo, renginių ir išvykų metu;

padėti apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena;

padėti įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti;

padėti atlikti kitą su ugdymu(-si), savitarna, savitvarka, maitinimu(-si) susijusią veiklą.

Turėti ne žemesnį, kaip vidurinį išsilavinimą;

gebėti dirbti su mokiniais, padedant jiems įsisavinti mokomąją medžiagą, atlikti mokytojo skirtas užduotis, apsitarnauti, susitvarkyti, orientuotis aplinkoje, judėti, maitintis ir kt.

Narenkevičius  Mykolas

elektrikas

Prižiūrėti mokyklos elektros ūkį;

teikti informaciją raštu apie sunaudotą mokykloje elektros energijos kiekį VST Jonavos skyriui.

Turėti ne žemesnį, kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą profesinę kvalifikaciją;

turi mokėti savarankiškai organizuoti savo veiklą;

turi būti darbštus, pareigingas, gebantis bendrauti.

Kuprienė Živilė

auklėtojos padėjėja

Prižiūrėti grupės patalpų švarą ir tvarką;

talkinti auklėtojai priimant atvestus vaikus, ugdomosios veiklos metu, įvairių renginių metu, ruošiantis ir grįžtant iš kiemo, apžiūrint aikštelę, ar nėra joje pavojingų vaikams daiktų, pasivaikščiojimų metu, plaunant rankas prieš valgį, ruošiantis miegoti.

Turėti ne žemesnį, kaip vidurinį išsilavinimą.

Pipirienė Danutė

auklėtojos padėjėja

Prižiūrėti grupės patalpų švarą ir tvarką;

talkinti auklėtojai priimant atvestus vaikus, ugdomosios veiklos metu, įvairių renginių metu, ruošiantis ir grįžtant iš kiemo, apžiūrint aikštelę, ar nėra joje pavojingų vaikams daiktų, pasivaikščiojimų metu, plaunant rankas prieš valgį, ruošiantis miegoti.

Turėti ne žemesnį, kaip vidurinį išsilavinimą.

 

(Informacija atnaujinta 2018-10-02)

Jonavos rajono Kulvos Abraomo Kulviečio mokykla

Kauno g. 7, Kulvos k., Kulvos sen., Jonavos rajonas, LT-55350. Telefonas: (8-349) 49 445