Komisijos ir darbo grupės 2018-2019 m.m.

Komisijos ar darbo grupės pavadinimas

Nariai

Funkcijos

Metodinė taryba

Pirmininkė – Nijolė Matulevičienė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja

Sekretorė – Gražina Pranckevičienė, kūno kultūros mokytoja metodininkė

Nariai: Laura Samulevičienė, pradinių klasių vyr. mokytoja

1. Kartu su mokyklos vadovais formuoja ugdymo turinio politiką, nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus mokykloje.

2. Inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, pagalbos mokytojui institucijomis ir kt.

3. Kartu su mokyklos vadovais analizuoja ir planuoja ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą, ugdymo kokybę ir ugdymo inovacijų diegimą.

4. Teikia siūlymus mokyklos vadovams, metodinėms grupėms, rajono metodiniams rateliams.

Pagrindinio ugdymo mokytojų metodinė grupė

Pirmininkė – Nijolė Matulevičienė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja

Sekretorė – Miglė Jakštienė, geografijos mokytoja

1. Nagrinėja ugdymo turinio planavimo ir įgyvendinimo, vertinimo ir įsivertinimo strategijų įgyvendinimo klausimus.

2.Nustato grupės metodinės veiklos prioritetus.

3. Nagrinėja dalykų ugdymo programas, suderinti mokomųjų dalykų, pasirenkamųjų pamokų, dalykų modulių, neformaliojo ugdymo programas ir teikia rekomendacijas mokyklos direktorei dėl jų tvirtinimo (išskyrus mokomųjų dalykų).

4. Nagrinėja mokinių ugdymo sėkmingumą ir jų pasiekimus.

5. Konsultuojasi dėl pedagoginių problemų sprendimo būdų ir darbo metodų.

6. Teikia siūlymus metodinės veiklos organizavimo klausimais mokyklos metodinei tarybai, mokyklos vadovams, mokytojų tarybai.

Pradinio ugdymo mokytojų ir ikimokyklinio ugdymo auklėtojų metodinė grupė

Pirmininkė – Laura Samulevičienė, pradinių klasių vyr. mokytoja

Sekretorė – Rūta Dainienė, pradinių klasių vyr. mokytoja

1. Nagrinėja ugdymo turinio planavimo ir įgyvendinimo, vertinimo ir įsivertinimo strategijų įgyvendinimo klausimus.

2.Nustato grupės metodinės veiklos prioritetus.

3. Nagrinėja dalykų ugdymo programas, suderinti mokomųjų dalykų, pasirenkamųjų pamokų, dalykų modulių, neformaliojo ugdymo programas ir teikia rekomendacijas mokyklos direktorei dėl jų tvirtinimo (išskyrus mokomųjų dalykų).

4. Nagrinėja mokinių ugdymo sėkmingumą ir jų pasiekimus.

5. Konsultuojasi dėl pedagoginių problemų sprendimo būdų ir darbo metodų.

6. Teikia siūlymus metodinės veiklos organizavimo klausimais mokyklos metodinei tarybai, mokyklos vadovams, mokytojų tarybai.

Klasių vadovų metodinė grupė

Pirmininkė – Gražina Pranckevičienė, 10 klasės vadovė

Sekretorė – Orinta Smailienė, 6 klasės vadovė

1. Nagrinėja veiklos su klase planavimo ir įgyvendinimo, vertinimo ir įsivertinimo strategijų įgyvendinimo klausimus.

2. Nustato grupės metodinės veiklos prioritetus.

3. Nagrinėja klasių vadovų veiklos planus, suderina juos.

4. Konsultuojasi dėl pedagoginių problemų sprendimo būdų ir darbo metodų.

5. Teikia siūlymus metodinės veiklos organizavimo klausimais mokyklos metodinei tarybai, mokyklos vadovams, mokytojų tarybai.

6. Bendradarbiauja su mokyklos darbuotojais, tėvais, kitų institucijų darbuotojais mokinių ugdymo klausimais.

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupė

Pirmininkė – Neringa Petrusevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai: Nijolė Matulevičienė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja, Brazdeikė Dovilė, anglų kalbos mokytoja, Miglė Jakštienė, geografijos mokytoja, Daiva Zolubaitė-Deksnienė, pradinių klasių vyr. mokytoja, Rūta Dainienė, pradinių klasių vyr. mokytoja

.

Vaiko gerovės komisija

Pirmininkė – Neringa Petrusevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Sekretorė – Julita Ivanauskienė, matematikos mokytoja

Nariai: Gražina Ratkevičienė, vyr. logopedė, Skirmantė Pilsudskienė, pradinių klasių vyr. mokytoja,  Neringa Jankauskaitė, soc. pedagogė, Dovilė Brazdeikė, anglų kalbos mokytoja.

1. Organizuoja SUK veiklą, bendradarbiauja su Jonavos PPT specialistais.

2. Organizuoja konsultacijas mokytojams, mokiniams ir jų tėvams, kaupia metodinę literatūrą apie specialųjį ugdymą.

3. Tvarko SUK dokumentaciją.

4. Konsultuoja mokytojus dėl programų rengimo, supažindina tėvus su dokumentais.

5. Sudaro spec. poreikių mokinių sąrašą, konsultuoja mokytojus.

Jonavos rajono Kulvos Abraomo Kulviečio mokykla

Kauno g. 7, Kulvos k., Kulvos sen., Jonavos rajonas, LT-55350. Telefonas: (8-349) 49 445