Pagalba mokiniui

Specialioji pedagogė Lolita Venciulienė

Išsilavinimas aukštasis

2005m. Šiaulių universitetas, specialioji pedagogika (logopedija)

Darbo patirtis:

1999 – 2005m.  Kėdainių specialioji mokykla – auklėtoja

Nuo 2015m.  Jonavos Abraomo Kulviečio mokykla – specialioji pedagogė

 

DARBO GRAFIKAS

PIRMADIENIS

8.00  - 15.30

TREČIADIENIS

8.00  - 15.30

KETVIRTADIENIS

8.00  - 16.00

 

Tikslas: teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, sutrikimų bei negalių, didinti ugdymosi veiksmingumą.

Uždaviniai:

 • Laiku pastebėti ir analizuoti mokinių ugdymo(si) sunkumus.
 • Įvertinti specialiųjų poreikių turinčio mokinio galimybes.
 • Skatinti mokinio smalsumą, mokyti apmąstyti savo patyrimą.
 • Sudaryti kuo palankesnes ugdymo(si) sąlygas.
 • Konsultuoti mokytojus, tėvus specialiųjų poreikių mokinių ugdymo(si) klausimais.

Specialiojo pedagogo veiklos turinys:

 • Pradinis pedagoginis mokinių stebėjimas, vertinimas, žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygio nustatymas.
 • Individuali, pogrupinė, grupinė pagalba specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinant ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete).
 • Specialiųjų poreikių mokinių sutrikusių funkcijų lavinimas atsižvelgiant į mokinio gebėjimus, ugdymo(si)  galimybes, mokymo(si) ypatumus.
 • Pataria mokytojams rengiant pritaikytas ir individualizuotas bendrąsias ugdymo programas ir bendrų tikslų ir uždavinių numatymas.
 • Teikia metodinę pagalbą specialiųjų poreikių mokinių tėvams, mokytojams ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, juos konsultuoja.
 • Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.
 • Dalyvauja mokyklos VGK  veikloje.
 • Dalyvauja specialiųjų pedagogų metodinės grupės pasitarimuose.
 • Taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves.

Logopedė Gražina Ratkevičienė


Išsilavinimas aukštasis

1985 m. Šiaulių pedagoginis institutas defektologijos fakultetas (oligofreno pedagogika su logopedija).

Darbo patirtis:

1986-1987 m. Kėdainių  ryto vidurinė mokykla, mokytoja;

1987-2005 m.  Kėdainių specialioji mokykla, mokytoja;

Nuo 2004 m.  Kėdainių r. Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinė mokykla, specialioji pedagogė - logopedė;

2012-2015 m.  Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio pagrindinė mokykla, specialioji pedagogė;

Nuo 2015 m - Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio mokykla, logopedė.

DARBO GRAFIKAS

PIRMADIENIS

9.00  - 15.00

TREČIADIENIS

8.30  - 14.00


Tikslas:
teikti kryptingą ir efektyvią logopedo pagalbą ugdytiniams ir mokiniams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų.

Uždaviniai:

 

 • Tirti ir koreguoti ugdytinių kalbos sutrikimus, parenkant tinkamus darbo su mokiniais būdus ir metodus.
 • Taikyti mokymo turinio ir mokymo metodikos naujoves praktinėje veikloje.
 • Kelti profesinę kvalifikaciją.

 

Logopedo veiklos turinys:

 • Įvertina ugdytinių ir mokinių  kalbos raidos ypatumus;
 • Nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius mokykloje;
 • Remdamasi kalbos raidos tyrimo rezultatais, siūlo skirti logopedo pagalbą ugdytiniams ir mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, sudaro tokių vaikų sąrašą;
 • Bendradarbiauja su mokytojais,  mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios PPT specialistais, numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, ir juos taiko;
 • Sudaro  pogrupines ir grupines  ugdytinių ir mokinių kalbos ugdymo programas;
 • Šalina  ugdytinių ir mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
 • Dalyvauja mokyklos VGK  veikloje ir rajono specialiųjų pedagogų- logopedų metodinės grupės pasitarimuose.

Socialinė pedagogė Orinta Smailienė

 

Išsilavinimas aukštasis

2012 m. Edukologijos profesinio bakalauro laipsnis ir socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija. Kauno kolegija, Kėdainių Jonušo Radvilos fakultetas.

2014 m. Viešojo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis, Kauno technologijos universitetas, socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas.

Darbo patirtis

2007-2008 m. Jonavos vaikų globos namai, auklėtoja.

2008-2014 m.  Jonavos  vaikų l/d „Žilvitis“, ikimokyklinio ugdymo pedagogė

Nuo 2014 m.  Jonavos rajono Kulvos Abraomo Kulviečio mokykla, socialinė pedagogė

Nuo 2015 m. spalio mėn. Jonavos rajono Kulvos Abraomo Kulviečio mokykla, direktorės pavaduotoja ugdymui, socialinė pedagogė.

 

DARBO GRAFIKAS

Pirmadienis

8.00 – 12.00

Antradienis

8.00 – 12.00

Trečiadienis

8.00 – 12.00

Ketvirtadienis

8.00 – 12.00

Penktadienis

8.00 – 10.00

 

Tikslas – padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais asmenimis saugioje aplinkoje.

Socialinio pedagogo teikiamos paslaugos:

 • Individualiai konsultuoja vaikus turinčius mokymosi, elgesio, lankomumo, bendravimo su bendraamžiais sunkumų;
 • Dirba su vaikais, kurie patiria smurtą, patyčias, turi žalingų įpročių;
 • Padeda tėvams ir mokytojams suprasti vaiko poreikius, kartu ieško tinkamiausio problemos sprendimo būdo;
 • Bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų.
 • Informuoja apie įstaigas, teikiančias socialinę ir pedagoginę pagalbą;
 • Inicijuoja patyčių, smurto, žalingų įpročių prevenciją mokykloje.

Jonavos rajono Kulvos Abraomo Kulviečio mokykla

Kauno g. 7, Kulvos k., Kulvos sen., Jonavos rajonas, LT-55350. Telefonas: (8-349) 49 445